Kwaliteits- en milieubeleid StukArt Tuinen B.V.

Kwaliteits- en milieubeleid StukArt Tuinen B.V.

Kwaliteits- en milieubeleid StukArt Tuinen B.V.

De directie van StukArt Tuinen B.V. streeft naar een optimale bedrijfsvoering, waarbij het voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever, veilig en duurzaam werken en het leveren van kwaliteit de hoogste prioriteiten hebben. Om deze doelstelling te realiseren heeft StukArt Tuinen B.V. een managementsysteem in de organisatie geïntegreerd dat in overeenstemming is met NEN-EN-ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015.

Tevens is de organisatie, ten aanzien van veiligheid, in het bezit van het VCA**-certificaat.

Hierdoor staan we als bedrijf in voor:

 • aantoonbaar kwalitatief goede diensten
 • betrokkenheid en vakmanschap vanuit een groene achtergrond
 • duurzaam werken
 • veilig werken
 • nazorg en garantie
 • Continue verbetering van ons managementsysteem om onze prestaties op gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid te verbeteren.
 • Voldoen aan de geldende wet- en regelgeving

De missie van StukArt Tuinen B.V.

 • StukArt Tuinen B.V. gelooft in het creëren van een veilige en prettige werkplek voor medewerkers als basis voor hun welzijn. Het bieden van zekerheid in onzekere tijden. Ons beleid is er dan ook op gericht persoonlijk letsel zoveel mogelijk te voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico’s.

 • StukArt Tuinen B.V. voert samen met de klant het werk uit en niet tegen de klant, door het bieden van complete ontzorgingstrajecten, hoge kwaliteit en het bijstaan met transparant advies en persoonlijke aandacht.

 • StukArt Tuinen B.V. is een serieuze partner, die vakbekwaam is in de aanleg- en onderhoud van tuinen.

 • StukArt Tuinen B.V. voldoet bij alle werkzaamheden aan haar complianceverplichtingen, voorkomt van milieuvervuiling, beschermt het milieu, levert bijdragen aan het verbeteren van de milieuomstandigheden en duurzaamheid van de samenleving.

 

De visie van StukArt Tuinen B.V.:

 • Mensen: Mensen worden gewaardeerd en maken onderdeel uit van het bedrijf. Wij willen een veilige en zinvolle werkomgeving zijn voor onze mensen. Ieder is op zijn/haar eigen niveau is het visitekaartje van StukArt Tuinen B.V.. De zwakste schakel kan het bedrijf breken. Onze mensen zijn vakbekwaam en we scholen ze verder, om dit blijven en nog beter te worden. We beschikken continu over ervaren, gemotiveerd en betrokken personeel voor aanleg en onderhoud van tuinen. Ons personeel is multifunctioneel en werkt zelfstandig. Voor continuïteit en aankomende vergrijzing kijken we naar de jeugd en bieden we opleidingsplaatsen.

 

 • Producten/Diensten: Onze opdrachtgevers een complete en herkenbaar ontzorging aanbieden. Daarvoor is het nodig dat ons advies vakkundig en transparant is. Daarnaast moet onze aanpak deskundig en beste kwaliteit zijn en hebben we een aantrekkelijke prijsstelling.
 
 • Partners: Samen met onze partners en opdrachtgevers vormen we een sterk netwerk. Dit houden we in stand om samen duurzaam waarde te realiseren, vertaald in een goede gezamenlijk product of dienstverlening. Onze partners moeten vertrouwen hebben in de opdracht en de betalingen.

 • Productiviteit: Een effectieve, slimme en snelle kwaliteitsorganisatie zijn, doordat ons personeel en onze partners vooraf inspelen op projectissues en alle processen goed op elkaar aansluiten. Goede voorbereiding is het halve werk. Steeds beter door het leren van ervaringen en dit inzetten voor volgende trajecten.

 • Maatschappij: Onze verantwoordelijkheid nemen in duurzaam ondernemen, waarbij de nadruk ligt op milieu, veiligheid en gezondheid voor alle betrokkenen.

 • Winst: Winst is niet alleen het verschil tussen opbrengst en kosten maar ook de voldoening die het werk geeft. We besteden er immers allemaal veel tijd en energie aan. Onze korte termijn omzet /lange termijn winst en kostenbesparing maximaliseren terwijl we eigenaar zijn en blijven over al onze verantwoordelijkheden.

 • Toekomst: Als bedrijf een begrip zijn voor onze mensen, onze opdrachtgevers, het milieu en onze maatschappelijke omgeving. Voortgaan op het ingeslagen beleid van 2017 en onze projectportefeuille handhaven. We richten ons hierbij specifiek op:

  • Continuïteit. Verlenging van contracten, meedoen in aanbestedingen, inspelen op nieuwe eisen, die opdrachtgevers stellen.

  • Compleet pakket van dienstverlening, biedt de mogelijkheid van totale ontzorging van werkzaamheden.

  • Duurzaam vernieuwen door innovatieve initiatieven uit de markt te volgen en daarop te anticiperen

  • Een modern managementsysteem met eenheid in documentatie en digitalisering, een strakke communicatiestructuur en kennisdeling.

  • Samen met belanghebbenden naar duurzaamheidsoplossingen zoeken in de keten.

Strategische Doelstellingen
Onze strategische doelstellingen voor de periode 2022-2024 zijn:

 • Continuïteit van de onderneming. Door blijven te voldoen aan de eisen van onze huidige opdrachtgevers en op zoek te gaan naar nieuwe kansen in onze markt. Voldoende omzet, kostenbewustzijn en voldoende marge

 • Veilig werken

 • Hoge kwaliteit van onze producten en dienstverlening, tevreden opdrachtgevers

 • Tevreden medewerkers

 • Duurzame bijdrage aan de bedrijfsvoering van opdrachtgevers en onze eigen omgeving.

 • Vermindering van de CO2-uitstoot die vrijkomt bij onze werkzaamheden.

Kwaliteit, Veiligheid en Milieu

Iedere taak wordt zoveel mogelijk klantgericht georganiseerd, waarbij de grootste aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van fouten. De directie ziet bij de toewijzing van taken er op toe dat alle medewerkers beschikken over de benodigde kennis, gegevens en middelen om optimaal en efficiënt te kunnen functioneren.

Alle medewerkers worden betrokken bij het streven naar verbetering op het gebied van bedrijfsprocessen, veiligheid, gezondheid en milieu. Zij worden gemotiveerd om verbeteringen in processen en methodes te bewerkstelligen. Hiertoe zullen de medewerkers opgeleid worden in principes en methodes van verbetering waar dat mogelijk is. Verschillende methoden van monitoring en meting worden gebruikt om weer te geven in hoeverre de doelstellingen zijn behaald.

Indien veranderende wetten en normen, veranderingen op het gebied van techniek of milieu daartoe aanleiding geven, zullen wij ons beleid op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu aanscherpen. Aanpassing zal tevens plaats vinden indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

In onze strategie en het actieplan worden de doelstellingen genoemd die ons beleid verder uitwerken. Tijdens de beoordeling door de directie zal worden bepaald of de doelstellingen zijn gerealiseerd of dat bijstelling noodzakelijk is. Gezien het belang dat de directie van StukArt Tuinen B.V. hecht aan het managementsysteem, heeft zij zich persoonlijk belast met het toezicht op en de instandhouding van het in dit handboek vastgelegde systeem.

Door middel van deze verklaring wordt het personeel op de hoogte gebracht van de intenties, die de directie ten aanzien van Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu heeft. Instructie, overleg en toezicht op genoemde gebieden worden als prioriteiten in onze bedrijfsvoering gezien.

Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering van ons KVGM – beleid. Dit beleid wordt door ons bedrijf verspreid bij de instructie van nieuwe medewerkers en jaarlijks in een toolboxmeeting.

De heer L. Kinkel treedt op als kwaliteitscoördinator en de heer W. de Wit treedt op als VGM- functionaris.
De in dit handboek vastgelegde werkwijzen zijn van toepassing op alle door StukArt Tuinen B.V. aanvaarde opdrachten en uit te voeren werkzaamheden.

Duurzaamheid

StukArt Tuinen B.V. zet zich om haar bedrijfsvoering op het gebied van duurzaamheid in te richten en continu te verbeteren. In de werkwijzen voor inkoop en uitbesteding hebben wij vastgelegd dat we onze keuzes voor te gebruiken middelen en producten mede baseren op duurzame eigenschappen en de duurzaamheid van betrokken leveranciers. Waar mogelijk maken we gebruik van opdrachtnemers, die aantoonbaar duurzaam werken. We kijken hierbij naar het hanteren van duurzaamheidsbeleid en/of beschikken over duurzaamheidscertificaten zoals FSC/PEFC, CO2-prestatieladder, ISO14001.

Nieuw Vennep, 31 januari 2022

O. Kinkel (Directeur)

M. Stukart (Directeur)